HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13, ngày 16/11/2013 vềLuật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Tải tại đây