Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 07-8 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai đã tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017- 2018. Dự buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Ngô Văn Thuy-UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Pờ Ly Hảo- HUV- PCT UBND huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên
Đ/c Pờ Ly Hảo- PCT UBND huyện phát biểu tại lớp bồi dưỡng
Tham gia lớp học có 136/154 cán bộ và giáo viên thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, được học tập bồi dưỡng từ ngày 7/8 đến ngày 12/8/2017  với 2 nội dung chính là bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn.

Đối với bồi dưỡng chính trị, các học viên được truyền đạt các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trọng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; về tình hình thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2017; những vấn đề kinh tế, xã hội ở địa phương; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020; Chỉ thị của Bộ giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018.

Đối với bồi dưỡng chuyên môn, các học viên được học tập chuyên đề các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học, những kiến thức, kỹ năng dạy học của từng cấp học.

Qua đây góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực dạy học theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, nhiệm vụ năm học và yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Thực hiện: Thanh Xuân