THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm học 2018-2019

     Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;

Tải thông báo tại đây