Sơ đồ tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Quang Thọ Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Hồng Lan Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Xuân Thái Phòng Tổ chức
3 Trần Quốc Chung Bộ phân THCS
4 Hoàng Đại Quang Bộ phận Phổ cập
5 Phạm Thị Minh Thanh Bộ phận Tiểu học
6 Nguyễn Thị Thanh Vân Bộ phận Mần non
7 Trần Thị Y Kế toán