Sơ đồ tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Thạch Xuân Hào Trưởng phòng   
2 Nguyễn Xuân Thái Phó Trưởng phòng  
3 Trịnh Văn Huy Phó Trưởng phòng
4 Trần Văn Lam Chuyên viên, Văn hóa Thông tin  
5 Trần Thị Y Chuyên viên, Kế toán  
6 Bùi Công Nam Viên chức, bộ phận Tổ chức  
7 Lê Thị Thu Viên chức, bộ phận THCS;  Phổ cập GD, XMC  
8 Nguyễn Tiến Dũng Viên chức, bộ phận Tiểu học; CNTT; Dân tộc; Kiểm tra  
9 Phạm Thị Huệ Viên chức, bộ phận Mầm non; Văn thư  
10 Huỳnh Thị Lệ Hương Hiệu trưởng trường MN Tuổi Ngọc, xã Ia Dom  
11 Đoàn Thị Lệ Hiệu trưởng trường MN Măng Non, xã Ia Đal  
12 Nguyễn Tôn Tố Uyên Hiệu trưởng trường MN Hoa Mai, xã Ia Tơi  
13 Đặng Thị Mai Hoa Hiệu trưởng trường MN Tư thục 04/3, xã Ia Đal
14 Quách Văn Vương Hiệu trưởng trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Tơi  
15 Nguyễn Ngọc Linh Hiệu trưởng trường TH-THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom  
16 Đỗ Việt Hưng Hiệu trưởng trường TH-THCS Hùng Vương, xã Ia Đal