Sơ đồ tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú
1 Nguyễn Quang Thọ Trưởng phòng 02606531111
2 Thạch Xuân Hào Phó trưởng phòng, phụ trách THCS 0968185729
3 Trịnh Văn Huy Phó trưởng phòng, phụ trách Tiểu học, Mầm non 0346196678
4 Lê Bá Khánh Luân Chuyên viên, Văn hóa Thông tin 0961073479
5 Trần Thị Y Chuyên viên, Kế toán 0977728416
6 Lê Văn Khải Viên chức, bộ phận Tổ chức; CNTT 0358926246
7 Vũ Ngọc Chưởng Viên chức, bộ phận THCS;  Phổ cập GD, XMC 0976679242
8 Vi Thị Bích Viên chức, bộ phận Tiểu học; Văn thư 0377072839
9 Nguyễn Thị Thanh Vân Viên chức, bộ phận Mầm non 0979209692
10 Huỳnh Thị Lệ Hương Hiệu trưởng trường MN Hoa Mai, xã Ia Tơi 0972998368
11 Đoàn Thị Lệ Hiệu trưởng trường MN Tuổi Ngọc, xã Ia Dom 0866938698
12 Nguyễn Tôn Tố Uyên Hiệu trưởng trường MN Măng Non, xã Ia Đal 0966554775
13 Quách Văn Vương Hiệu trưởng trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Tơi 0986955203
14 Ksor Sửu Hiệu trưởng trường TH-THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom 0965182186
15 Đỗ Việt Hưng Hiệu trưởng trường TH-THCS Hùng Vương, xã Ia Đal 0986260029