Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 1747/ƯBND-VX ngày 10/8/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1863/VP-VX ngày 25/12/2015 của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phúc đáp đề nghị của Sở GD&ĐT,

Sở GD&ĐT Kon Tum thông báo đến các cơ sở giáo dục viêc thưc hiên nghỉ Têt Dương lịch năm 2016 như sau:
1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2016: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 03/01/2016. Theo đó, cấp THCS, THPT được phép nghỉ học vào ngày thứ 7, nhằm ngày 02/01/2016. Các cơ sở giáo dục thực hiện tuần học từ ngày 28/12/2015 đến ngày 03/01/2016 theo hướng dan số 1499/SGD&ĐT-GDTrH ngay 24/12/2015.
2. Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch các cơ quan, đơn vị trường học phân công trực lãnh đạo, trực bảo vệ cơ quan 24/24, tuyệt đối giữ an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị; thường xuyên năm băt tình hình, chủ động giải quyết, săn sàng phôi hợp với chỉnh quyên địa phương đê xử lý khi có vụ việc liên quan và báo cáo kịp thời các công việc đột xuất, phát sinh (báo cáo bằng điện thoại và bằng văn bàn qua Vãn phòng và Lãnh đạo Sở GD&ĐT trực hôm xảy ra vụ việc).