CV số 1086/SGDĐT-GDTrH V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19trong tình hình mới

CV số 1086/SGDĐT-GDTrH V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19trong tình hình mới

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 2916/UBND-KGVX ngày 07/8/2020của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cườngphòng,chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạoyêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở,Trung tâm GDNN-GDTX các huyện,phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lýtiếp tục tăng cường công tác [...]