CV số 1086/SGDĐT-GDTrH V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19trong tình hình mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 2916/UBND-KGVX ngày 07/8/2020của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cườngphòng,chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạoyêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở,Trung tâm GDNN-GDTX các huyện,phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lýtiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19theo các nội dung sau:1.Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân tỉnh Kon Tumvà của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tải tại đây.!