CV 320/CV-PGDĐT Về việc tăng cườngcông tác phòng, chống dịchbệnhCovid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tạiCông văn số 978/UBND-THngày 26/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện phápphòng chống dịch Covid-19trên địa bàn; Công văn số 990/UBND-TH ngày 27/7/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19tại cơ sở làm việc;Thực hiện Công văn số 1003/SGDĐT-GDTrHngày 27/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạovề việc tăng cường công tácphòng chống dịch bệnh Covid-19;Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủchỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân huyệnvà của phòng Giáo dục và Đào tạo.
Tải tại đây.