Thông báo: Kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Thông báo: Tải tại đây
  2. Danh sách trúng tuyển: Tải tại đây
  3. Danh sách không trúng tuyển: Tải tại đây