Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Kế hoạch tuyển dụng: Tải tại đây

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây